Πρωτοβουλία Ψυχολόγων-Ψυχοπαιδαγωγών εργαζομένων στην Ειδική αγωγή και την Ψυχική υγεία: Kάλεσμα για ανοιχτή συνέλευση την Κυριακή 15/1 αναφορικά με τη νέα Σύμβαση του ΕΟΠΥΥ

.

15942634_279461539136619_1805012156_o.jpg

.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
Με αφορμή τις ραγδαίες αλλαγές που επιχειρούνται να επιβληθούν στον τομέα της ειδικής αγωγής η «Πρωτοβουλία ψυχολόγων- ψυχοπαιδαγωγών εργαζομένων στην ειδική αγωγή και την ψυχική υγεια» επισημαίνει τις βασικές ενστάσεις της, χωρίς να σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη ουσιαστικών αλλαγών στο υπάρχοντα τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών ειδικής αγωγής.
.
Πιο αναλυτικά βάσει της «προτεινόμενης σύμβασης»:
.
Άρθρο 1 – Γενικοί Όροι
1. Ο Β΄συμβαλλόμενος διαθέτει υπεύθυνο αδειούχο Επαγγελματία (λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ψυχοθεραπευτή), με Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
Η θέση μας: Γίνεται αναφορά σε ψυχοθεραπευτή και όχι σε ψυχολόγο παρότι είναι γνωστό ότι τέτοια επαγγελματική κατηγορία δεν είναι αναγνωρισμένη από το ελληνικό κράτος. Η λανθασμένη αυτή διατύπωση υποδεικνύει την αμέλεια του οργανισμού να ενημερωθεί σε σχέση με την εργασιακή πραγματικότητα του Ψυχολόγου στον τομέα της Ειδικής αγωγής.
Άρθρο 2 – Υποχρεώσεις
10. Απαγορεύεται να ζητηθεί ή να εισπραχθεί οποιαδήποτε επιπλέον αμοιβή από τον ασφαλισμένο πλην της νόμιμης αμοιβής της συνεδρίας, όπως αυτή είναι κοστολογημένη από τις ισχύουσες διατάξεις.
Η θέση μας: Είναι παράνομο και αντισυνταγματικό να ορίσει το κράτος την αμοιβή ενός ελεύθερου επαγγελματία.
Άρθρο 4 – Οικονομικοί Όροι
3. Οι μηνιαίες δαπάνες του β΄ συμβαλλόμενου ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντός 90 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.
Η θέση μας: Η πρώτη πληρωμή μας από τον ΕΟΠΥΥ θα γίνει επί της ουσίας μετά από 4 μήνες (εφόσον η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δαπάνης είναι 20 μέρες), ενώ θα πρέπει να πληρώνουμε τα λειτουργικά μας έξοδα, τις ασφαλιστικές μας εισφορές και τις φορολογικές μας υποχρεώσεις στο ενδιάμεσο.
Άρθρο 6 – Καταγγελία – Ποινικές Ρήτρες
vi. Σε περίπτωση κατά την οποία η παρούσα σύμβαση λήξει ή λυθεί για οποιονδήποτε λόγο, ο Β΄συμβαλλόμενος υποχρεούται στην εκτέλεση των ιατρικών γνωματεύσεων που έχει ήδη δεχτεί, ο δε Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υποχρεούται να καταβάλει τις ανάλογες δαπάνες.
Η θέση μας: Είναι ασαφές τι εννοείται εδώ. Οι ιατρικές γνωματεύσεις που δεχόμαστε αφορούν σε θεραπείες που έχουν διάρκεια από 6 έως 12 μήνες και βέβαια διαφοροποιούνται ως προς την έναρξή τους. Πώς γίνεται αν η σύμβαση έχει λήξει να είσαι δέσμιος για τους επόμενους μήνες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εγκρίσεις που έχεις αναλάβει; Προφανώς αυτό το κομμάτι προέρχεται αυτούσια αντιγραμμένο από σύμβαση που αφορά σε άλλον κλάδο.
viii. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων της σύμβασης από τον Β΄ συμβαλλόμενο, η οποία έχει πιστοποιηθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, όπως αυτά προκύπτουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα επιβολής ποινικής ρήτρας στον Β’ συμβαλλόμενο για ποσό ίσο με το 25% των οφειλόμενων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για δαπάνες οπτικών ειδών του τελευταίου ημερολογιακού μήνα προ της ημερομηνίας έναρξης της διαπιστωθείσας παράβασης.
Η θέση μας: Και για του λόγου το αληθές στη σύμβασή μας περιλαμβάνονται και οι δαπάνες οπτικών ειδών.Υποδεικνύεται περίτρανα η προχειρότητα σύνταξης της παρούσας σύμβασης ειδικής αγωγής.
.
Παράρτημα ΙΙΙ
Υπηρεσίες Ψυχοθεραπείας
Ο Β συμβαλλόμενος, με την παρούσα, συμβάλλεται με τον ΕΟΠΥΥ για παροχή υπηρεσιών Ψυχοθεραπείας. Ειδικοί όροι: i. Η εκτέλεση συνεδριών ψυχοθεραπείας σε δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γίνεται από Επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές, που κατέχουν αριθμό βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου
Η θέση μας: Ενώ είναι γνωστό ότι στη ειδική αγωγή οι ψυχολόγοι εκτελούν πληθώρα θεραπευτικών πράξεων, όπως τη διάγνωση και αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών, θεραπεία συμπεριφοράς, συμβουλευτική γονέων, ψυχολογική αξιολόγηση με ή χωρίς τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων και προβολικών δοκιμασιών, ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση, ατομική ψυχοθεραπεία παιδιού/εφήβου, ομαδική ψυχοθεραπεία παιδιού/εφήβου, συντονισμός θεραπευτικών ομάδων παιδιών/εφήβων, ομάδες γονέων, ειδική διαπαιδαγώγηση παιδιών με αναπτυξιακές ή άλλου τύπου δυσκολίες, οι περισσότερες θεραπευτικές πράξεις απουσιάζουν από τη σύμβαση.
ii. Ο β΄ συμβαλλόμενος υποχρεούται να είναι τακτικό μέλος είτε του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων – είτε του Συλλόγου …………… . Έκαστο μέλος του προσωπικού του β΄ συμβαλλόμενου (υπάλληλοι, επιστημονικά υπεύθυνοι) που παρέχει ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες, είναι υποχρεωτικά μέλος των ανωτέρω συλλόγων.
Η θέση μας: Υποχρεωνόμαστε να εγγραφούμε ή να παραμείνουμε εγγεγραμμένοι, με όποια οικονομική επιβάρυνση αυτό επισύρει, σε συλλόγους οι οποίοι ουδέποτε έχουν ασχοληθεί με τον τομέα της ειδικής αγωγής και τον ρόλο του ψυχολόγου σε αυτόν.
vi. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μπορεί να συμβάλλεται με ψυχοθεραπευτές για παροχή υπηρεσιών είτε στην έδρα τους είτε για κατ’ οίκον θεραπείες στα χωροταξικά όρια της Περιφέρειας από την οποία έχει εκδοθεί η σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος.
Η θέση μας: Υποχρεωνόμαστε να εξασκούμε το επάγγελμά μας στην περιφέρεια που έχει εκδοθεί η άδεια ασκήσεώς του, ενώ το έγγραφο της άδειας που εκδίδεται από δημόσια αρχή αναφέρει ότι έχουμε το δικαίωμα να εργαζόμαστε σε όλη την ελληνική επικράτεια. Αυτό είναι ιδιαίτερα ζημιογόνο καθώς οι περισσότεροι εξ ημών δεν θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα ήδη υπάρχοντα περιστατικά μας, τα οποία βεβαίως δεν μας επέλεξαν με βάση την άδειά μας αλλά με βάση την εξειδίκευση και την εμπειρία μας. Ως εκ τούτου κινδυνεύουν να καταλυθούν θεραπευτικές σχέσεις χρόνων. Επιπρόσθετα, πολλοί επαγγελματίες δραστηριοποιούνται επί του παρόντος σε άλλες περιοχές, πόλεις, νομούς από αυτούς που εκδόθηκε η άδειά τους, κάτι που ήταν απολύτως θεμιτό μέχρι σήμερα.
vii. Η αποζημίωση της κάθε συνεδρίας ψυχοθεραπείας ορίζεται στον ΕΚΠΥ, όπως αυτός ισχύει, καθώς και στις σχετικές αποφάσεις του Οργανισμού και η διάρκεια της συνεδρίας ορίζεται κατ΄ελάχιστον στα 45 λεπτά.
Η θέση μας: Γίνεται επακριβής και αυθαίρετη συνάμα αναφορά στη χρονική διάρκεια της συνεδρίας και καμία σαφή αναφορά στην αποζημίωση. Με τα σημερινά δεδομένα η αποζημίωση που ορίζεται στον ΕΚΠΥ είναι το ποσό των 2,26-2,88 ευρώ (από τα οποία 29% πάνε στην εφορία και 27.5% στον ΟΑΕΕ) για κάθε συνεδρία, ποσό απαγορευτικό προκειμένου να υπογράψει οποιοσδήποτε ψυχολόγος ή άλλος ελεύθερος επαγγελματίας.. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που εν τω μέσω της εν λόγω συμβάσεως το ποσό αυτό τροποποιηθεί; Τι θα ισχύσει τότε; Δεν πρέπει σε μία σύμβαση εργασίας να καθορίζονται με σαφήνεια οι αμοιβές; Επί της ουσίας ο ΕΟΠΥΥ δεσμεύεται για τη σύνδεση της αμοιβής με τον ΕΚΠΥ αλλά δε δεσμεύεται για την τιμή της συνεδρίας που θα καθορίζεται στον ΕΚΠΥ. Τουτέστιν οποτεδήποτε αυτή μπορεί να αλλάξει. Μένει λοιπόν μετέωρο ένα πολύ σημαντικό κομμάτι μιας σύμβασης δύο μερών, όπως είναι το οικονομικό.
Επιπλέον, ο καθορισμος της ελάχιστης διάρκειας κάθε συνεδρίας όπως ορίζεται από τον ΕΟΠΥΥ είναι αυθαίρετος καθότι ο μοναδικός αρμόδιος να το κρίνει αυτό είναι ο εκάστοτε θεραπευτής βάσει των εξατομικευμένων αναγκών κάθε παιδιού/εφήβου και άλλων κλινικών παραμέτρων.
Καθότι πολλοί ψυχολόγοι εργάζονται σε Κέντρα Ειδικής Αγωγής ως ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας (!) κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούμε και σε κάποια χωρία του παραρτήματος που αφορούν τα κέντρα.
.
Παράρτημα ΙV
Κέντρο Eιδικής Αγωγής
Οι ανωτέρω Επ. Υπεύθυνοι δεν δύναται να συμβάλλονται με τον Οργανισμό ξεχωριστά για οποιαδήποτε ειδικότητα και δεν μπορούν να είναι σε περισσότερα εκ του παρόντος Κέντρου Ειδικής Αγωγής Επιστημονικοί Υπεύθυνοι.
Η θέση μας: Είναι γνωστό ότι προκειμένου να μπορέσουμε να επιβιώσουμε σε ένα καθεστώς όπου πληρωνόμαστε και αντιμετωπιζόμαστε ως υπάλληλοι (και μάλιστα στις πλείστες περιπτώσεις ημιαπασχόλησης) αλλά φορολογούμαστε και ασφαλιζόμαστε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, πολλές φορές αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε σε 2 ή 3 πλαίσια παράλληλα και με τα τα περιστατικά που παρακολουθούμε ιδιωτικά προκειμένου να συμπληρωθεί ένας βασικός μισθός δημοσίου υπαλλήλου ΔΕ (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Ο περιορισμός της επαγγελματικής μας δράσης σε ένα μόνο εργασιακό χώρο θα απειλήσει άμεσα τη βιωσιμότητά μας. Παράλληλα αυτή η συνθήκη παρακάπτοντας τον δεοντολογικό κώδικα των ψυχολόγων ωθεί πολλούς θεραπευτές να καταλύσουν βίαια απότομα και αναίτια τις ήδη υπάρχουσες θεραπευτικές και εργασιακές τους σχέσεις. Επίσης για άλλη μια φορά είναι αντισυνταγματικό να περιορίζει το κράτος τη δράση ενός ελεύθερου επαγγελματία.
vii. Η αποζημίωση της κάθε συνεδρίας ορίζεται στον ΕΚΠΥ, όπως αυτός ισχύει, ή από το ισχύον κρατικό C.07-Σ.Ειδ.Α.-01 – Σύμβαση Ειδικής Αγωγής 12 τιμολόγιο καθώς και στις σχετικές αποφάσεις του Οργανισμού καθώς και η διάρκεια τους. Απαγορεύεται να ζητηθεί ή να εισπραχθεί οποιαδήποτε επιπλέον αμοιβή από τον ασφαλισμένο πλην της νόμιμης αμοιβής για κάθε πράξη όπως αυτή είναι κοστολογημένη από τις ισχύουσες διατάξεις.
Η θέση μας: Όλοι γνωρίζουμε ότι στα Κέντρα Ειδικής Αγωγής οι επιστήμονες ελεύθεροι επαγγελματίες συμφωνούν να αμείβονται με ένα ποσοστό επί της συνολικής χρηματικής αποζημίωσης ανά συνεδρία. Έστω ότι η θεραπευτική πράξη είναι θεραπεία συμπεριφοράς λοιπόν και το ποσοστό είναι το 50% (είθισται να είναι μικρότερο). Το 50% του 2,26 είναι 1.13. Αυτή θα είναι η αμοιβή του ψυχολόγου για 45 λεπτά το ελάχιστο εργασία και ειδικότερα επιστημονική εργασία. Από αυτό το ποσό στη συνέχεια αφαιρέστε 29% την εφορία από το πρώτο ευρώ και 27.5% τον ΟΑΕΕ και μας μένουν 0.50 ευρώ. Αυτό θα είναι το κέρδος του ψυχολόγου. Και δε βρίσκω τον λόγο γιατί να μην μας πληρώνουν σε τσίχλες!!!
.
Οι δυσβάσταχτοι και εξευτελιστικοί όροι όμως δεν σταματούν εδώ. Όποιος δεν έχει φορολογική ενημερότητα ή χρωστάει χρήματα στον ΟΑΕΕ δεν θα μπορεί να αποζημιωθεί, για τις ώρες που έχει εργαστεί γιατί θα γίνονται παρακρατήσεις βάσει των χρεών. Δεδομένου ότι η καταβολή των ποσών από τον ΕΟΠΥΥ θα καθυστερεί εως 4 μήνες, ενώ οι υποχρεώσεις στα ταμεία και την εφορία είναι μηνιαίες, είναι αναπόφευκτο να είναι ασυνεπείς ως προς τις υποχρεώσεις του προς την εφορία και τον ΟΑΕΕ.
.
Αν έχεις μεγάλα έσοδα (στην περίπτωση μας δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία γι αυτό βέβαια) ο ΕΟΠΥΥ θα κάνει έκπτωση στον εαυτό του (rebate) και δε θα σε αμείβει καθόλου για κάποιες από τις ώρες που έχεις εργαστεί.
.
Αν οι θεραπείες ειδικής αγωγής συνολικά ξεπεράσουν τα χρήματα που ο ΕΟΠΥΥ έχει υπολογίσει να διαθέσει γι αυτές, κάτι που θα το ξέρουμε αφού έχουν ήδη γίνει, τότε θα εφαρμοστεί οριζόντια μείωση στις αποζημιώσεις των επαγγελματιών, εκ νέου δηλαδή δε θα σε αμείψει καθόλου για κάποιες από τις ώρες που έχεις δουλέψει.
.
Συνοπτικά και όλους τους παραπάνω λόγους μας είναι αδιανόητο να υπογραφεί η παρούσα σύμβαση καθώς και οποιαδήποτε άλλη σύμβαση που να βασίζεται σε έλλειψη επιστημονικού και οικονομικού σχεδιασμού και προγραμματισμού και οδηγεί τελικά στην υποβάθμιση των παροχών ειδικής αγωγής αλλά και στην εξαθλίωση των επαγγελματιών επιστημόνων που εργάζονται σε αυτήν. Δυστυχώς τελικός αποδέκτης θα είναι ο ήδη ευαίσθητος και τόσο επιβαρυμένος πληθυσμός που χρήζει θεραπευτικών υπηρεσιών, ο οποίος σε μεγάλο ποσοστό να μείνει και εκτός θεραπευτικού πλαισίου.
.
Πρωτοβουλία ψυχολόγων- ψυχοπαιδαγωγών εργαζομένων στην ειδική αγωγή και την ψυχική υγεία
 .
.
.
.
.
.
.

Δημοσιεύθηκε από

aikaterinitempeli

Η Αικατερίνη Τεμπέλη γεννήθηκε στη Σάμο, αλλά έζησε μερικά απ’ τα πιο ενδιαφέροντα χρόνια της ζωής της στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο, όπου σπούδασε αντίστοιχα Ψυχολογία και Κοινωνική Εργασία. Στην Αθήνα εκπαιδεύτηκε στην οικογενειακή θεραπεία (Μονάδα Οικογενειακής Θεραπείας-ΨΝΑ) και στην βραχεία ψυχοθεραπεία. Παρακολούθησε μαθήματα υποκριτικής για 2 χρόνια στο “Θέατρο των Αλλαγών” και μονωδίας για 3 χρόνια στο “Ολυμπιακό Ωδείο” Ηρακλείου. Εργάστηκε για πάνω από μια δεκαετία στο ραδιόφωνο (Ράδιο Κρήτη, 9,84, Studio 19, ΕΡΑ Ηρακλείου, 102-ΕΡΤ 3 κ.ά.) ως παραγωγός και παρουσιάστρια ραδιοφωνικών εκπομπών, καθώς και σε γνωστά περιοδικά κι εφημερίδες ως δημοσιογράφος. Το 1993 κέρδισε το Α' Πανελλήνιο βραβείο, σε γραπτό διαγωνισμό της Deutsche Welle, με θέμα το ρατσισμό κι εκπροσώπησε τη χώρα μας στην Κολωνία. Τον επόμενο χρόνο, το 1994, πήρε Διάκριση στον Παγκρήτιο Διαγωνισμό Ποίησης. Σήμερα ζει στην Αθήνα και ταξιδεύει πάντα στις ζωές των άλλων. Τις νύχτες γράφει στίχους, που μελοποιεί συνήθως ο Παναγιώτης Λιανός. "Το ποτάμι στον καθρέφτη" είναι το τρίτο της βιβλίο και κυκλοφορεί απ' την "Άνεμος εκδοτική". Προηγήθηκαν "Η σκόνη των άστρων" (2010) και το "Βενετσιάνικο χρυσάφι" (2007) . Και τα δύο εκδόθηκαν απ' τις εκδόσεις "Μοντέρνοι Καιροί".

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s